Image

Jakie dane zbierane są w Narodowym Spisie Powszechnym i kto ma do nich dostęp?

Zastanawiasz się, jakie dane zbierane są w czasie Narodowego Spisu Powszechnego?

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane dane dotyczące charakterystyki demograficznej, aktywności ekonomicznej, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, migracji wewnętrznych i zagranicznych, charakterystyki etniczno-kulturowej, gospodarstwa domowego i rodziny, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Szczegółowa lista pytań znajduje się na stronie: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021.

Kto ma dostęp do danych osobowych pozyskanych w czasie spisu?

W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o spisie i możliwość dokonania sampospisu w serwisie: https://spis.gov.pl.