• Home
  • Lista aktualności
  • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
Image

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Zapraszamy na konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Cel konsultacji i do kogo są skierowane

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), działających na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których działalność statutowa związana jest z konsultowanym projektem uchwały.

Termin i sposób przekazania opinii

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r.

Opinie i uwagi można przekazać:
  • w formie pisemnej (na formularzu konsultacji) w wersji papierowej lub elektronicznej do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański (pokój 13, e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl) w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu),
  • poprzez formularz elektroniczny na stronie konsultacji społecznych

Materiały stanowiące przedmiot konsultacji będą dostępne od dnia 2 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r. w:
  • budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, Referat Planowania i Rozwoju pok. 27 w dni: poniedziałek w godz. 9:00-17:00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30-15:30,
  • Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.