• Home
  • Inwestycje
  • Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30
Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30
Zakres prac:
Inwestycja "Zagospodarowania terenu poprzez budowę układu drogowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zielenią i małą architekturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 1przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim" obejmuje:
- przebudowę istniejącego układu drogowego z dostosowaniem do potrzeb pojazdów służb specjalnych,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw poliuretanowe i na chodniku przy boisku szkolnym istniejącym,
- naprawa lub wymiana istniejących urządzeń na placu zabaw ,
- wykonanie instalacji nowej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do sieci istniejącej kd w ulicy Janka Wiśniewskiego,
- wykonanie ogrodów deszczowych,
- wykonanie instalacji oświetleniowej na terenie szkoły wraz z wymianą i przestawieniem lampy oświetleniowej,
- wykonanie zasilania pompy przy studni kanalizacji deszczowej w celu wykorzystania wody opadowej do podlewania,
- wykonanie zasilenia oświetlenia dekoracyjnego zieleni oraz bramy automatycznej,
- demontaż istniejącej linii kablowej oraz napowietrznej kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 1 ,
- wykonanie nowego zasilania pomiędzy istniejącym słupem (zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Obrońców Westerplatte) a istniejącym złączem zlokalizowanym w ścianie budynku Szkoły Podstawowej,
- przebudowę sieci teletechnicznych w miejscu istniejących schodów,
- wycinkę drzew będących w kolizji z elementami zagospodarowania terenu,
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego,
- wykonanie zieleni niska i wysokiej wraz z jej utrzymaniem,
- dostawę i montaż urządzeń małej architektury (stojaki rowerowe, ławeczki, kosze na śmieci, zbiorniki półpodziemne do selektywnej zbiórki odpadów).
Zdjęcia przed:
Zdjęcia w trakcie: