• Home
 • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną mieszkamwpruszczu.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20. (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w siedzibie administratora lub korzystając z adresu poczty elektronicznej iod@pruszcz-gdanski.pl.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji celów:
  • świadczenia usług związanych z Pruszczańską Kartą Mieszkańca przez Administratora danych oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
  • rejestracji w Portalu Mieszkam w Pruszczu, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcie i wykonywanie umowy);
  • wysyłania przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);
  • prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
  • wysyłania przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
  • świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
  • wysyłania przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda). o wysyłania przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański ofert promocyjnych partnerów projektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
 5. Użytkownik Karty w każdym czasie za pośrednictwem Portalu posiada dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przez Użytkownika Karty w każdym czasie sprostowane, usunięte lub może ograniczyć przetwarzanie.
 6. Dane osobowe będą powierzone partnerowi technologicznemu qb sp. z o. o. dostawcy usługi systemu Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, wraz z aplikacją mobilną Mieszkam w Pruszczu w celu świadczenia usługi systemu oraz aplikacji mobilnej, której na mocy porozumienia powierzono rozwój i prowadzenie projektu. Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO.
 7. Użytkownik Karty ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Partnerzy systemu weryfikują uprawnienia na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca poprzez aplikację mobilną „Veryfikator”. Dane mieszkańca są dostępne dla Partnera tylko w momencie okazania karty (analogicznie jak w procesie kontroli biletu w komunikacji miejskiej). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przekazania danych osobowych Mieszkańca niektórym partnerom, na co mieszkaniec będzie musiał wyrazić osobną zgodę w trakcie dodawania kolejnych pakietów do swojej karty. Przekazanie nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadami wynikającymi z Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, a także respektując instrukcje Urzędu Miasta Pruszcz Gdański mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Aktualna lista partnerów projektu dostępna jest pod adresem: https://mieszkamwpruszczu.pl/n-partnerzy.qbpage
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Administrator zapewni Użytkownikowi Karty i przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 12. Podanie przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika Karty i tym samym uprawnia Administratora do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika Karty.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Karty lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik Karty oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny
 14. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 15. Portal zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej serwisu, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 16. Wykorzystywanie i przesyłanie informacji otrzymanych z interfejsów API Google do dowolnej innej aplikacji będzie zgodne z Polityką danych użytkownika usług Google API , w tym wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.