• Home
  • Szczególne środki bezpieczeństwa w Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego
Image

Szczególne środki bezpieczeństwa w Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28 października 2020 r.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, poz. 1797, poz. 1829) oraz Zarządzenia Nr 214/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych środków bezpieczeństwa w Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą przy ulicy Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim
 
zawiadamiam, że z dniem 29 października 2020 r.
 
wprowadzam szczególne środki bezpieczeństwa w Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą przy ulicy Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim, w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i pracowników samorządowych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Począwszy od dnia 29 października 2020 r. do odwołania w Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego wprowadza się następujące ograniczenia:
  1. Obsługa klienta odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, z wyłączeniem osób zwiedzających;
  2. W budynku Referatu, w salach wystawowych, dopuszczalna liczba zwiedzających w tym samym czasie, nie może być większa niż 5 osób, z wyłączeniem osób zatrudnionych w Referacie i osób wymienionych w § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
  3. Osoby wchodzące do siedziby Referatu zobowiązane są do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym, dostępnym w holu budynku;
  4. Osoby przebywające na terenie Referatu mają obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110, poz. 284, poz. 568, poz. 695, poz. 1087, poz. 1517), ust i nosa.
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Janusz Wróbel