• Home
  • Realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Pruszcz Gdański – edycja 2020
Image

Realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Pruszcz Gdański – edycja 2020

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transportu oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Pruszcza Gdańskiego, na które wnioskowano o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WFOŚiGW) www.wfos.gdansk.pl Dotacja udzielona Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański pochodziła ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”.

Łącznie na realizację zadania przeznaczono 11 788,00 zł z czego 1929,00 zł pozyskano w formie dotacji  w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Podczas trwania konkursu zlikwidowano azbest o powierzchni 901,33 m2 (w tym 617,34m2 objętych dofinansowaniem) łącznie z 14 (w tym 9 objętych dofinansowaniem) nieruchomości między innymi z dachów domów i altanek ogrodniczych. Osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny, określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest na poziomie 13,52 Mg (w tym  9,26 Mg objętych dofinansowaniem).

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjno – informacyjnej przez Urząd Miasta prowadzone są w sposób ciągły następujące działania:
  • przekazywanie mieszkańcom indywidualnie informacji na temat szkodliwości, zasad bezpiecznego usuwania  wyrobów zawierających azbest oraz możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel,
  • rozsyłanie wraz z pismem informującym o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ulotek i broszur pozyskanych przez tutejszy urząd od instytucji zewnętrznych,
  • publikowanie na stronie internetowej urzędu oraz w lokalnej prasie informacji na temat szkodliwości azbestu oraz możliwości uzyskania dofinansowania.