Image

Uchwała Krajobrazowa - wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowania zapisów Uchwały Krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański przeprowadzone zostały od 18 września do 12 października 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/370/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcza Gdańskiego.

Konsultacje zostały zrealizowane wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta Pruszcz Gdański:
  • za pomocą platformy konsultacji społecznych dostępnej na stronie www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl,
  • w formie wywiadów bezpośrednich. Konsultacje w formie wywiadów bezpośrednich przeprowadziła firma SRiP – Pracownia Badań Społecznych.
W badaniu wykorzystano dwa rodzaje ankiet konsultacyjnych, ankietę dla mieszkańców (12 pytań) i ankietę dla przedsiębiorców (5 pytań), a udział w nim wzięło łącznie 661 mieszkańców oraz 131 przedsiębiorców z terenu naszego miasta.

Wyniki konsultacji

Wyniki wyraźnie pokazują, że większość mieszkańców Pruszcza Gdańskiego zauważa reklamy w mieście (97% badanych) i odczuwa ich nadmiar (92% badanych). Jako główny obszar, w którym reklam jest zbyt dużo, wskazano centrum miasta – tę część miasta wybrało aż 61% ankietowanych. Więcej niż połowa badanych zauważyła nadmiar reklam przy głównych drogach i ciągach komunikacyjnych.

Ponad 80% badanych mieszkańców uważa, że ilość reklamy wpływają negatywnie na odbiór przestrzeni publicznej. Zaledwie co dziesiąty badany uważa, iż wpływ reklam w przestrzeni publicznej jest pozytywny. 96% respondentów wyraziło opinię, że zbyt duża liczba reklam i szyldów w jednym miejscu sprawia, że są one mniej czytelne. Dodatkowo ponad 90% ankietowanych opowiedziało się za ograniczeniem dotyczącym umieszczania reklam zarówno na budynkach, jak i na terenach o dużych walorach krajobrazowych.
Z przeprowadzonego badania wynika, że reklamy mocno wpływają na miejski krajobraz, poniekąd go zaśmiecają, powodując wrażenie chaosu. Przepisy dotyczące sytuowania reklam powinny być bardziej restrykcyjne według 87% respondentów i określać zasady dotyczące rozmiaru, rodzaju i estetyki – za tym opowiedziało się aż 95% badanych.

Nieco inaczej przedstawiają się wyniki konsultacji przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z terenu miasta Pruszcz Gdański – 57% badanych uważa, regulacje prawne odnośnie reklam w przestrzeni publicznej miasta powinny pozostać niezmienione. Prawie 60% respondentów, szczególnie z mniejszych firm i mikroprzedsiębiorstw, wyraziło opinię, że regulacje prawne odnośnie reklam w przestrzeni publicznej miasta nie powinny określać ich rozmiaru, rodzaju czy estetyki. Warto zauważyć, że główne rodzaje urządzeń reklamowych wykorzystywanych przez pruszczańskich przedsiębiorców to naklejka na szybie witryny (78%), szyld na elewacji (75%) oraz reklama na elewacji (51%).

Szczegółowe raporty z konsultacji można znaleźć poniżej: