• Home
 • Inwestycje
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I
Zakres prac:

Realizacja Projektu ma na celu podjęcie działań zapobiegających ewentualnym skutkom niewydolności miejskiej kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie przyczyni się do zwiększenia ilości wody retencjonowanej i zatrzymanej w gruncie, w miejscu jej występowania oraz bezpieczne odprowadzenie pozostałej wody sprawną siecią kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do:
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, w tym przeciwdziałania problemom związanym z odprowadzaniem wód z terenów przyległych do obszaru inwestycji poprzez budowę kanalizacji deszczowej na terenach dotąd nieskanalizowanych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenów niezagospodarowanych, bezpośrednio przylegających do obszaru inwestycji znajdujących się w Bałtyckiej Strefie Inwestycyjnej.
 • wzmocnienia odporności Pruszcza Gdańskiego na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowolnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi. Dzięki realizacji Projektu zwiększy się ilość retencjonowanej wody, poprawi się jakość podczyszczonych wód opadowych oraz efektywność zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Pruszczu Gdańskim.
 • poprawy jakości środowiska naturalnego - uzyskanie poprzez wykorzystanie zmagazynowanej wody deszczowej dodatkowych korzyści w okresie pogody bezdeszczowej; przykładem takiego wykorzystania może być, podlewanie zieleni, ale także zmniejszenie zapylenia i przeciwdziałanie efektom „wysp ciepła” poprzez wprowadzanie zielono-niebieskiej infrastruktury w siatkę miejską.
 • poprawy jakości życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego – projekt wpłynie na wzmocnienie wizerunku miasta bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom, poprzez zrównoważony rozwój aglomeracji miejskiej.
Postęp prac:
 • 4.04.2021 r. - rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I.
 • 14.05.2021 r. - podpisano umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym BIMEL Sp. z o.o. Wykonawca został wprowadzony na budowę.
 • do dnia 19.08.2021 r. - zostało wykonane ok. 50% sieci kanalizacji deszczowej oraz ok. 30% rowu melioracyjnego. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór archeologiczny. 
 • 9.11.2021 r. - kontynuowane są roboty ziemne, w skład których wchodzi wykonanie wykopów i nasypów. Trwają prace związane z budową  rurociągów, studni, rowu i przepustu. Przeprowadzono miejscowe badania archeologiczne. Nad robotami sprawowany jest nadzór archeologiczny. Oprócz robót budowlanych w ramach projektu, kontynuowane są prace nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Pruszcza Gdańskiego.
 • 15.12.2021 r. - uchwałą Nr XXXVI/390/2021 Rada Miasta Pruszcz Gdański przyjęła Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030 r. i przekazała go do realizacji Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.
 • 05.2022 r. - projekt wszedł w fazę finałową, po pracach ziemnych i budowaniu kanalizacji deszczowej rozpoczęła się budowa samego zbiornika retencyjnego. Będzie on zbudowany ze skrzynek o strukturze plastra miodu. Skrzynki zostaną umieszczone w wykopie na nieprzepuszczalnej membranie i podsypce żwirowej.
 • 11.2022 r. – zakończono prace przy budowie zbiornika retencyjnego oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Przy Torze – etap I.
Zdjęcia przed:
Zdjęcia w trakcie: