• Home
  • Lista aktualności
  • Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w województwie pomorskim - trwa nabór
Image

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w województwie pomorskim - trwa nabór

Informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 17 lipca 2023 r.

Rodzaje stypendiów i zasady przyznawania:
1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej
O stypendium można ubiegać się dla ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który w roku szkolnym 2022/2023 zdobył przynajmniej jeden tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej ponadwojewódzkim (ogólnopolskim).

2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:
- w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
- w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej,
- w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
• w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
• w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0.
- w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
- uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:
- pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego,
- w roku szkolnym 2022/2023:
• otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:
- I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
- I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum.
• uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,40;
- w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
- kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza;
- uzyskał minimum 29 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.