• Home
  • Lista aktualności
  • Zgłoś pomysł, jak promować działania proekologiczne i wygraj wycieczkę do Norwegii
Image

Zgłoś pomysł, jak promować działania proekologiczne i wygraj wycieczkę do Norwegii

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot ogłosiło konkurs dla młodzieży pt. "Chrońmy klimat metropolii”, realizowany w ramach projektu edukacyjnego “Klimat w szkołach metropolii”. Jeśli bliskie są Ci tematy związane z ochroną środowiska? Masz pomysł jak przeciwdziałać skutkom zmian klimatu oraz zachęcić do takich działań znajomych, rodzinę, sąsiadów i lokalne społeczności? Zadbaj o dobry klimat, zgłaszając inicjatywę do konkursu i wygraj trzydniowy wyjazd do Norwegii!

Jak to zrobić?
Zbierz trzyosobowy zespół i wspólnie zrealizujcie inicjatywę, która:
- zwiększy świadomość społeczną na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków,
- podniesie wiedzę społeczeństwa na temat błękitno-zielonej infrastruktury i rozwiązań bazujących na przyrodzie, które pomagają przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, na przykładzie: ogrodów deszczowych w skrzyni i gruncie, niecek retencyjnych, kompostowników i zielonych ścian,
- propaguje postawy i zachowania proekologiczne w domu, szkole oraz swoim najbliższym otoczeniu, w szczególności w zakresie potrzeby zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych, przeciwdziałania powodziom i podtopieniom, przeciwdziałania powstawaniu suszy i miejskich wysp ciepła, potrzeby ochrony bioróżnorodności oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Na jakie pomysły czekamy?
Do konkursu można zgłaszać inicjatywy, które powinny promować postawy i zachowania proekologiczne w domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu, w szczególności w zakresie potrzeby zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych, przeciwdziałania powodziom i podtopieniom, przeciwdziałania powstawaniu suszy i miejskich wysp ciepła, potrzeby ochrony bioróżnorodności oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Inicjatywą może być:
- akcja przeprowadzona w “sieci” tj. kampania w mediach społecznościowych;
- akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

Kto może się zgłosić?
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 10 do 19 lat uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. Szczegółowy zakres terytorialny określony jest w Regulaminie konkursu. Inicjatywę zgłaszają zespoły trzyosobowe wraz z ich opiekunami merytorycznymi. Nagradzane będą pomysły w dwóch kategoriach wiekowych:
- od 10 do 14 lat,
- od 15 do 19 lat.
Inicjatywy powinny zostać zrealizowane od 13 listopada 2023 r. do 26 stycznia 2024 r. Przedsięwzięcia uczestnicy wykonują samodzielnie, niedopuszczalne jest odpłatne zlecenie innym osobom lub podmiotom. Zgłoszona inicjatywa powinna zostać zrealizowana na potrzeby konkursu.

Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest trzydniowa wizyta studyjna w Trondheim w Norwegii. Nagrodą wyróżnione zostaną cztery 3-osobowe zespoły wraz opiekunami merytorycznymi/nauczycielami, po dwa zespoły dla każdej kategorii wiekowej. W ramach wyjazdu uczestnikom finansujemy koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia. Program wizyty opracuje partner zagraniczny projektu “Klimat w szkołach metropolii” International Development Norway.
W konkursie przewidziano również wyróżnienia dla 6 zespołów, których uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. 

Co należy zrobić, żeby się zgłosić?
Każdy uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia. W imieniu osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Aby zarejestrować zespół trzyosobowy potrzebne są trzy zgłoszenia tj. od każdego uczestnika oddzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez poniższe formularze:
- karta zgłoszenia dla uczestnika niepełnoletniego -wypełnia rodzic
- karta zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego

Do 26 stycznia 2024 r. należy przesłać wypełniony i zeskanowany formularz opisu inicjatywy wraz z odręcznymi podpisami uczestników/opiekunów prawnych oraz opiekuna merytorycznego/nauczyciela. Jedna karta dla zespołu trzyosobowego z opiekunem. Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@klimatwszkolach.pl

Do pobrania:
Formularz opisu inicjatywy
Regulamin konkurs

Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej https://klimatwszkolach.pl/