Image

Plan ogólny miasta Pruszcz Gdański. Rusza zbieranie wniosków

Od 29 maja 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku każdy może złożyć wniosek dotyczący ustaleń, które ma zawierać plan ogólny miasta Pruszcz Gdański.

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar miasta, który zastąpi dotychczas obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański.

Podzieli miasto na strefy, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne, tj. maksymalna wysokość, powierzchnia i intensywność zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna.

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu planów miejscowych. Dokument w formie cyfrowej, jednolitej dla całego kraju, będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Projekt planu ogólnego będzie powstawać przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Procedura przygotowywania tego dokumentu jest zbliżona do dotychczas stosowanej przy sporządzaniu planów miejscowych; dokument również wymaga uzgodnień i opinii. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Wnioski do planu

Istnieje  możliwość  samodzielnego  przygotowania  wniosku  lub  skorzystania  z formularza, którego wzór zastał określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania  przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

Przygotowany wniosek należy złożyć:
  • w postaci papierowej osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres: 83 - 000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20,
  • elektronicznie na adres: urzad@pruszcz-gdanski.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-puap: 5sl0jcb52x/SkrytkaESP
Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
                                                                                                 
Przez cały okres zbierania wniosków oraz dalszych prac nad planem ogólnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Nasze Miasto dział Planowanie Przestrzenne funkcjonować będzie specjalna zakładka Plan ogólny zawierająca aktualne informacje na temat całej procedury.