• Home
  • Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
Image

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zadania wymienione w załączonym projekcie uchwały, do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Uwagi i opinie należy przekazać w formie pisemnej (na formularzu konsultacji) - w wersji papierowej lub elektronicznej do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański (pokój 37, e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl), w terminie do 14 października 2020 r. (liczy się data wpłynięcia uwag do urzędu).

Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański i na stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl.

Do pobrania: