Image

Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Decyzję o utworzeniu młodzieżowego sejmiku podjęli radni województwa 25 lipca 2022 r. podczas XLV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego (MSWP) będzie organem inicjatywnym, wnioskodawczym oraz konsultacyjno-doradczym dla organów samorządu województwa. Zasiądzie w nim 33 młodych radnych.

Celem działań młodzieżowego sejmiku będzie rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Kandydatem na radnego będzie mógł zostać mieszkaniec województwa pomorskiego w wieku od 15 do 19 lat, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej. Osoby aplikujące do sejmiku będą musiały zdobyć rekomendację młodzieżowej rady gminy, samorządu uczniowskiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą.

Nadesłane kandydatury oceniać będzie specjalna komisja. W jej skład wejdzie 3 radnych województwa, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz marszałka województwa. Ostateczną listę radnych młodzieżowego sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Pomorskiego. Młodzi radni wybierani będą na jednoroczną kadencję. W trakcie jej trwania radni obradować będą na sesjach, zwoływanych nie rzadziej niż raz na pół roku. Inicjatywa uchwałodawcza przysługiwać będzie przewodniczącemu sejmiku, grupie co najmniej 5 radnych oraz komisjom. Te z kolei będą działać analogicznie do sejmiku województwa.

Młodzieżowy Sejmik Województwa będzie mógł wydawać opinie prezentujące stanowisko czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań. Organ będzie miał także możliwość kierować wnioski do Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Młodzieżowemu sejmikowi przysługiwać będzie także prawo przedstawiać organom samorządu województwa opinie o projektach uchwał dotyczących młodzieży.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, zawartymi w Statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, zgłoszenia kandydatów na radnych można składać do dnia 7 października 2022 roku (piątek) - liczy się data wypływu do Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z rekomendacją i przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub złożenie go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Koperta ze zgłoszeniem winna być opatrzona dopiskiem „Kancelaria Sejmiku, Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.

Wszelkie informacje na temat naboru dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego www.sejmikmlodziezowy.pomorskie.eu, www.pomorskie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/m,574,mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-pomorskiego.html