• Home
  • Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości
Image

Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości

Zachęcamy właścicieli firm do udziału w projekcie „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Proces rekrutacji do projektu trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) oraz pracownicy MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) z całej Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorcom z sektora turystyki jest podniesienie do końca 06/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki przez 415 osób (228 kobiet, 187 mężczyzn) spośród 460 objętych wsparciem pracowników z ok. 230 MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) posiadających siedzibę na terenie Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidowego udzielanego przedsiębiorcom z sektora żywności wysokiej jakości jest podniesienie do końca 03/2021, zgodnie z potrzebami MŚP i dużych przedsiębiorstw, kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez 435 osób (239 kobiet, 196 mężczyzn) spośród 440 objętych wsparciem pracowników z ok. 220 MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) posiadających siedzibę na terenie Polski.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring (sektor turystyki: II.2020 – V.2022 r., sektor żywności wysokiej jakości: X.2020 – III.2021 r.).
2. Działania merytoryczne w BUR – szkolenia z zakresu rekomendowanego przez radę ds. kompetencji w sektorze turystyki (III.2020 – VI.2022 r.,) oraz szkolenia w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez radę ds. kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości (X.2020 – III.2021 r.).

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP i dużych przedsiębiorstw. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia)

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
tel. 789 446 760, 22 208 23 73, e-mail: zywnosc@akademiamddp.pl