• Home
  • Lista aktualności
  • Wymiana oświetlenia w Pruszczu Gdańskim z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Image

Wymiana oświetlenia w Pruszczu Gdańskim z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Miejska Pruszcz Gdański pozyskała 100 000 zł dofinansowania na dostawę, montaż i uruchomienie nowych opraw oświetleniowych. Dostarczone oprawy oświetleniowe w ilości 145 sztuk zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza oraz na ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim.

Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Pruszczu Gdańskim
Koszt kwalifikowany: 362 727 zł
Kwota dotacji: 100 000 zł
Nazwa programu/naboru: Nabór ogólny

Przedmiotem realizacji projektu jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych opraw oświetleniowych w technologii LED (145 szt.) dla Parku Centralnego w Pruszczu Gdańskim (deptak, parking) oraz dla ul. Kossaka w Pruszczu Gdańskim (chodnik, parking, droga, park).

Głównym typem źródła światła występującym dla niniejszego zadania jest źródło sodowe dla ulicy Kossaka oraz dla źródło świetlówkowe dla Parku Centralnego. Właścicielem słupów i opraw jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański. Stan większości opraw oświetleniowych jest niezadowalający. Oprawy są mocno wyeksploatowane i kwalifikują się do wymiany z uwagi na energochłonność, ich szkodliwość wieloaspektową dla środowiska (pobór energii, niebezpieczne materiały do utylizacji). Potrzeba wymiany opraw jest uzasadniona pojawieniem się wydajniejszych energetycznie rozwiązań na bazie opraw LED.

Dla ul. Kossaka przewiduje się wymianę 83 szt. opraw sodowych, w tym:
- 4 oprawy parkowe o mocy 70W wymienia się na 4 oprawy LED o mocy 38,1W (oświetlenie chodników), dodatkowo wymienione zostaną 4 słupy odzyskane z demontażu 21 szt. lamp z Parku Centralnego
- 45 oprawy drogowe (oświetlenie jezdni o mocy 100W) wymienia się na 45 oprawy LED o mocy 38,6W;
- 30 opraw drogowych (oświetlenie chodników o mocy 70W) wymienia się na 30 opraw LED o mocy 18,4W;
- 4 oprawy drogowe (oświetlenie parkingu UM o mocy 70W) wymienia się na 4  oprawy LED o mocy 20,9W.

W Parku Centralnym wymienione zostaną 62 szt. oprawy świetlówkowe o mocy 80W na 62 oprawy lodowe o mocy 18,4W. Ponadto na parkingu wymienione zostaną 4 słupy wraz z oprawami o mocy 80W typu świetlówkowego na 4 słupy o wysokości 9 m z oprawami LED o mocy 72W (zakupione przez innego Wykonawcę, w ramach zadania planuje się jedynie montaż). Jednocześnie na odcinku deptaku w Parku Centralnych stwierdzono prześwietlenie ze względu na zastosowanie za dużej ilości słupów oświetleniowych i w związku nastąpi demontaż 21 słupów.

Dodatkowo w ramach zadania zostanie wykonana dostawa i montaż 1 słupa z oprawą, w miejsce słupa zniszczonego w wyniku kolizji.

W większości miejsc wymagane jest przystosowanie wysięgników (70 szt.) do montażu typowych opraw drogowych LED.

Opis efektu ekologicznego:
Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej przed modernizacją wynosiło ok. 58,598 MWh, zaś po modernizacji wyniesie ok. 11,784 MWh. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 46,814 MWh/rok przekłada się na redukcję emisji CO2 na poziomie 33,144 Mg/rok. Planuje się, że w wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej o ok. 68 tyś zł/rok.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl