Image

Stypendia dla maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR

W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości informujemy o programie stypendialnym skierowanym do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich ( nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych). 

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024” (Segment IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów.

Program stypendiów pomostowych na rok akademicki 2023/2024

Kryteria:

Do  ubiegania  się  o  stypendium  uprawnieni  są maturzyści, uczniowie liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  2. Są  dziećmi  byłych  pracowników  państwowych  przedsiębiorstw  gospodarki  rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
    o pracę w okresie co najmniej 2 lat.
  3. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców.
  4. Pochodzą z  rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł brutto. wyliczony z czerwca 2023 roku.
  5. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Terminy:
  • Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa ma być aktywna w terminie od 7 lipca 2023 do 18 sierpnia 2023 r. (do godz. 16-tej)
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 28 sierpnia 2023 r.
Wnioski należy przesyłać do: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.

Szczegółowy regulamin można znaleźć poniżej: