Image

Pomoc Polakom z Ukrainy

W imieniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”, który finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Projekt skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24 lutego 2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Działanie współorganizowane jest przez trzy organizacje pozarządowe: Fundację Wolność i Demokracja, Fundację Pomoc „Polakom na wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Z pomocy mogą skorzystać:
  • posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych,
  • osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie),
  • obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie),
  • osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie).
Warunkiem uzyskania pomocy jest fakt przybycia na terytorium Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24 lutego 2022 r.

W ramach projektu można liczyć na pomoc:
  • finansową w wysokości 1505 zł dla osoby dorosłej oraz 752,50 zł dla osoby niepełnoletniej,
  • bezpłatnego kursu języka polskiego dla dorosłych,
  • dofinansowanie kosztów kursów podnoszenia kwalifikacji, kursów zawodowych,
  • dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony: www.wspolnotapolska.org.pl