• Home
  • Lista aktualności
  • Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Pruszczu Gdańskim
Image

Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Pruszczu Gdańskim

W Pruszczu Gdańskim niebawem ruszy budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych. Środki na ten cel pochodzą w przeważającej części z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całkowita wartość projektu wynosi 12 482 620 zł z czego 8 706 402 zł to środki unijne.

Teren, na którym realizowany będzie projekt, położony jest w południowej części miasta, przy ul. Garncarskiej. Dzięki tej inwestycji miasto będzie w stanie efektywniej gospodarować terenami przyległymi, a także zmniejszyć wpływ negatywnych skutków zjawisk klimatycznych w tym rejonie. Obecnie obszar objęty projektem w razie obfitych opadów narażony jest na podtopienia, dzięki sieci kanalizacji oraz zbiornikowi retencyjnemu tego typu zagrożenia będą zniwelowane do minimum.

Realizacją budowy kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego zajmie się, na zlecenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego. Wykonawca został wyłoniony w oparciu o procedurę przetargową, która prowadzona była od 16.12.2020 r. do 14.04.2021 r. Firma BIMEL jest zobowiązana wykonać przedmiot umowy do 31.10.2022 r. Umowę z wykonawcą Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel podpisał w dniu 14.05.2021 r. Umowa opiewa na kwotę 13 226 463,70 zł.

Tereny, z których spływać będzie woda do planowanego zbiornika retencyjnego, są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów szczególnie pod względem lokalizacji. Realizacja tego projektu dodatkowo wzmocni ofertę inwestycyjną Pruszcza Gdańskiego na tym obszarze. Zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego w tym rejonie może powstać zabudowa usługowa oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem przedsięwzięć uciążliwych. Dopuszczalne są także wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
 
Logotypy unijne dotyczące dofinansowania projektu.