Image

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Pruszcza Gdańskiego

W roku 2021 trwały prace nad stworzeniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w Pruszczu Gdańskim (MPA). Dokument ten powstawał wg ściśle określonej procedury zgodnej z opracowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” oraz „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (tzw. SPA2020). W kolejnych etapach tworzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030 r. poddana została analizie wrażliwość poszczególnych sektorów miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Analiza dotycząca zmian klimatu powstała na podstawie badań opinii publicznej oraz lokalnych pomiarów uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, społecznych i gospodarczych występujących na terenie naszego miasta. 

Po rozważeniu zebranych danych w omawianym dokumencie określono cele strategiczne planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański, które przedstawiają się następująco:
 • Zwiększenie odporności na występowanie deszczy nawalnych i powodzi miejskich.
 • Zwiększenie odporności na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz.
 • Zwiększenie odporności na występowanie dni upalnych i zjawiska fali upału.
 • Zwiększenie odporności na występowanie powodzi od strony rzeki.
 • Zwiększenie odporności na występowanie suszy.
W oparciu o wyznaczone cele określono działania adaptacyjne, które wspomagać będą realizację planu. Znalazły się tam m.in.:

1. Działania w zakresie zielonej infrastruktury, w tym np.:
 • Przygotowanie terenów parkowo-leśnych na terenie Pruszcza Gdańskiego, które mają na celu poprawę komfortu życia w upalne dni.
 • Urządzanie terenów parkowo-leśnych w mieście Pruszcz Gdański w wyniku.
2. Działania w zakresie niebieskiej infrastruktury, w tym np.:
 • Urządzenie ogrodów deszczowych.
 • Budowa i rozwój systemu mikroretencji.
3. Działania edukacyjno-informacyjne, w tym np.:
 • Organizacja Festynu Klimatycznego w ramach Dni Energii w Pruszczu Gdańskim.
 • Poszerzenie funkcjonalności karty mieszkańca o moduł eko harmonogram.
4. Likwidacja nadmiernie uszczelnionych (betonowych) przestrzeni miejskich (zabetonowane place, parkingi w pasach drogowych itp.).
5. Wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na: kotły opalane gazem, olejem opałowym, pompami ciepła, podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.
6. Montaż źródeł fotowoltaicznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
7. Wymiana źródeł oświetlenia ulicznego na LED.

Powyżej wymieniliśmy tylko niektóre działania, więcej informacji na ten temat znaleźć można w gotowym dokumencie, który został przyjęty do realizacji przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w dniu 15 grudnia 2021 r. Z pełną treścią MPA można zapoznać się w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (dział Nasze Miasto, rozdział Planowanie Przestrzenne/ Miejski Plan Adaptacji) - bezpośredni adres: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/obwieszczenia/689.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu został przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.