• Home
  • Lista aktualności
  • Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Pruszcza Gdańskiego - czekamy na Twoją opinię
Image

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Pruszcza Gdańskiego - czekamy na Twoją opinię

Nadszedł moment, w którym pruszczanie mogą ostatecznie wypowiedzieć się na temat przygotowywanego przez ostatnie miesiące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański (MPA). Plan obejmuje działania podejmowane w perspektywie wieloletniej - od dnia wdrożenia planu do 2030 roku.

Dokument, który poddawany jest obecnie ocenie stanowi zbiór rozwiązań dla ustalonych wspólnie z różnymi grupami interesariuszy problemów i potrzeb. Zaplanowane w kolejnych etapach działania, które zostały zawarte w opracowaniu, będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego miasta z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i polepszenia komfortu życia wszystkich mieszkańców miasta Pruszcz Gdański.

Pierwsze badanie ankietowe wśród pruszczan odbyło się za pomocą ankiety online w dniach od 22 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. W badaniu wzięło udział 329 osób. Zdecydowana większość osób objętych badaniem uznała, że wpływ zmian klimatu na miasto Pruszcz Gdański będzie negatywny lub bardziej negatywny niż pozytywny. Kolejne badanie ankietowe odbyło się od 5 do 26 lipca 2021 r., wówczas pruszczanie otrzymali możliwość wyrażenia opinii w zakresie wyboru opcji adaptacji tj. możliwych do podjęcia działań zapisanych w opracowywanym projekcie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”. W badaniu wzięło udział 79 respondentów. Szczegółowe wyniki obu badań można znaleźć w opracowanym planie - MPA, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziś przystępujemy do oceny powstałego w wyniku wielomiesięcznych badań i prac, projektu dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”. W związku z tym istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.  Zachęcamy do zapoznania się z planem i do składania uwag oraz wniosków, które przyjmowane będą do dnia 21 października 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: planowanie@pruszcz-gdanski.pl lub za pośrednictwem portalu konsultacji znajdującym się pod adresem https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.