Image

Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy, że Gmina Miejska Pruszcz Gdański zamierza złożyć wniosek o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

Zgodnie z warunkami konkursu wsparcie przysługuje uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:
  • uczeń zamieszkuje w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • uczeń jest członkiem rodziny osoby pracującej i zamieszkującej w przeszłości w miejscowości lub gminie objętej PPGR (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny),
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletnich uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Pruszcz Gdański do składania wniosków wraz załącznikami. Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa tutaj.
 
Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Termin przyjmowania wniosków: 26.10.2021 r. - 02.11.2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański tj. poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30.

Uwaga!
  • Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!
  • Ocenie podlegać będą kompletne i prawidłowo złożone wnioski i załączniki.

Do pobrania:
1. Wniosek o zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR: format DOCXformat PDF.
2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę: format DOCX, format PDF.
3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę: format DOCX, format PDF.