Pakiet Dużej Rodziny

FAQ


Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku są różne w zależności od osoby. W przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia jest to legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych jest to orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych jest to postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka jest to postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów, podczas dodawania Pakietu do konta każdego z członków rodziny z osobna. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.
Aby otrzymać Pakiet Dużej Rodziny, każdy z członków rodziny musi mieć założone konto na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl. Jeśli dziecko jest wieku do 6 roku życia i nie ma założonego konta, bo do tej pory go nie potrzebowało (przy Pakiecie Mieszkańca dzieci do 6 roku życia korzystają ze zniżek rodzica) należy mu takie konto utworzyć. W przypadku dzieci do 6 roku życia wystarczy podać imię, nazwisko i pesel.

Dodać kolejnego członka rodziny może administrator konta rodzinnego po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce "Rodzina".

W przypadku składania Wniosku o Pakiet Mieszkańca osobiście, w wersji papierowej, należy podać dane dziecka we wniosku i jego konto zostanie utworzone przez pracownika Autoryzowanego Punktu Obsługi przy rozpatrywaniu wniosku.
Aby odłączyć użytkownika do swojego konta, postępuj następująco:
 1. Zaloguj się na swoje konto na www.mieszkamwpruszczu.pl.
 2. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę Rodzina.
 3. Przy wybranej osobie, którą chcesz odłączyć od konta kliknij przycisk "Odłącz osobę" po prawej stronie.
Czynność tę w analogiczny sposób może wykonać członek rodziny, który chce odłączyć się od rodziny. W jego panelu w zakładce "Rodzina" pojawi się przycisk "Odłącz konto od rodziny".
Pruszczańska Karta Dużej Rodziny pozostaje ważna do 30 kwietnia 2021 r. Jeśli mieszkaniec nadal chce korzystać z ulg i zniżek dostępnych dla dużych rodzin z miasta Pruszcz Gdański musi złożyć wniosek o Pakiet Dużej Rodziny. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające Pruszczańską Kartę Mieszkańca, a na niej aktywny Pakiet Mieszkańca.
 
Pakiet adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Pruszcz Gdański, składających się z rodziców lub rodzica, bądź opiekunów prawnych lub opiekuna prawnego, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje (na potwierdzenie tego faktu uczeń przedstawia legitymację szkolną lub studencką), lub
 • bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające Pruszczańską Kartę Mieszkańca i na niej aktywny Pakiet Mieszkańca.
 
Pakiet wydawany jest każdorazowo do 30 października.
Aby otrzymać Pakiet Dużej Rodziny należy złożyć wniosek. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny składa zawsze rodzic lub opiekun prawny. Dodatkowo jeśli wniosek jest składany w wersji elektronicznej, rodzic lub opiekun prawny składający wniosek musi być jednocześnie administratorem konta rodzinnego. Wniosek w formie papierowej składa się w Autoryzowanym Punkcie Obsługi.

Ważne: składając wniosek w formie elektronicznej, Pakiety dodaje się każdemu członkowi rodziny osobno, klikając na jego imię w zakładce „Karta i pakiety”.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku w przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia - legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
Należy przedstawić oryginały wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.

Po przyznaniu Pakietu jest on przypisany do konta każdego z członków dużej rodziny. Własną kartę w formie plastikowej otrzymują członkowie rodziny od 7 roku życia.

 
Aby odnowić Pakiet należy złożyć wniosek w formie papierowej lub złożyć wniosek elektronicznie klikając „odnów pakiet” na kontach poszczególnych członków rodziny. Pakiet Dużej Rodziny wydawany jest na czas określony, do 30 października.

Zasady odnawiania Pakietu:
 • osoby pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia zobowiązane są do okazania raz w roku, przy odnowieniu Pakietu, legitymacji szkolnej lub studenckiej, najpóźniej do 30 października danego roku. Jednocześnie, aby Pakiet był aktywny osoba wnioskująca musi posiadać poprawnie zweryfikowane konto w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca oraz Pakiet Mieszkańca,
 • jeśli osoba ubiegająca się o Pakiet Dużej Rodziny okazała aktualną legitymację szkolną lub studencką przy odnawianiu Pakiety Bezpłatnych Przejazdów, nie jest zobowiązana do ponownego jej okazywania,
 • do kont dzieci powyżej 6 roku życia roku życia należy dodać zdjęcie,
 • osoby przedłużające Pakiet Dużej Rodziny zobowiązane są do wykazania zmian, które zaszły w stosunku do wcześniej przedstawionych informacji i dokumentów.
Każdy użytkownik powyżej 7 roku życia powinien posiadać zdjęcie na swoim koncie. Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 7 lat i ma założone konto bez zdjęcia ze względu na Pakiet Dużej Rodziny – powyżej 7 roku życia należy dodać zdjęcie do jego konta. Będzie do też wymagane przy odnowieniu Pakietu Dużej Rodziny.