Pakiet Dużej Rodziny

FAQ


Pakiet wydawany jest każdorazowo do 30 października.
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku są różne w zależności od osoby. W przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia jest to legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych jest to orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych jest to postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka jest to postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów, podczas dodawania Pakietu do konta każdego z członków rodziny z osobna. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.
Aby odnowić Pakiet należy złożyć wniosek w formie papierowej lub złożyć wniosek elektronicznie klikając „odnów pakiet” na kontach poszczególnych członków rodziny. Pakiet Dużej Rodziny wydawany jest na czas określony, do 30 października.

Zasady odnawiania Pakietu:
 • osoby pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia zobowiązane są do okazania raz w roku, przy odnowieniu Pakietu, legitymacji szkolnej lub studenckiej, najpóźniej do 30 października danego roku. Jednocześnie, aby Pakiet był aktywny osoba wnioskująca musi posiadać poprawnie zweryfikowane konto w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca oraz Pakiet Mieszkańca,
 • jeśli osoba ubiegająca się o Pakiet Dużej Rodziny okazała aktualną legitymację szkolną lub studencką przy odnawianiu Pakiety Bezpłatnych Przejazdów, nie jest zobowiązana do ponownego jej okazywania,
 • do kont dzieci powyżej 6 roku życia roku życia należy dodać zdjęcie,
 • osoby przedłużające Pakiet Dużej Rodziny zobowiązane są do wykazania zmian, które zaszły w stosunku do wcześniej przedstawionych informacji i dokumentów.
Aby otrzymać Pakiet Dużej Rodziny należy złożyć wniosek. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny składa zawsze rodzic lub opiekun prawny. Dodatkowo jeśli wniosek jest składany w wersji elektronicznej, rodzic lub opiekun prawny składający wniosek musi być jednocześnie administratorem konta rodzinnego. Wniosek w formie papierowej składa się w Autoryzowanym Punkcie Obsługi.

Ważne: składając wniosek w formie elektronicznej, Pakiety dodaje się każdemu członkowi rodziny osobno, klikając na jego imię w zakładce „Karta i pakiety”.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku w przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia - legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
Należy przedstawić oryginały wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.

Po przyznaniu Pakietu jest on przypisany do konta każdego z członków dużej rodziny. Własną kartę w formie plastikowej otrzymują członkowie rodziny od 7 roku życia.

 
Każdy użytkownik powyżej 7 roku życia powinien posiadać zdjęcie na swoim koncie. Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 7 lat i ma założone konto bez zdjęcia ze względu na Pakiet Dużej Rodziny - powyżej 7 roku życia należy dodać zdjęcie do jego konta. Będzie do też wymagane przy odnowieniu Pakietu Dużej Rodziny.
Pakiet adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Pruszcz Gdański, składających się z rodziców lub rodzica, bądź opiekunów prawnych lub opiekuna prawnego, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje (na potwierdzenie tego faktu uczeń przedstawia legitymację szkolną lub studencką), lub
 • bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające Pruszczańską Kartę Mieszkańca i na niej aktywny Pakiet Mieszkańca.
 
Aby otrzymać Pakiet Dużej Rodziny każdy z członków rodziny musi mieć założone konto na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl. Jeśli dziecko jest wieku do 6 roku życia i nie ma założonego konta, bo do tej pory go nie potrzebowało (przy Pakiecie Mieszkańca dzieci do 6 roku życia korzystają ze zniżek rodzica) należy mu takie konto utworzyć. W przypadku dzieci do 6 roku życia wystarczy podać imię, nazwisko i pesel.

Dodać kolejnego członka rodziny może administrator konta rodzinnego po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce "Rodzina".

W przypadku składania Wniosku o Pakiet Mieszkańca osobiście, w wersji papierowej, należy podać dane dziecka we wniosku i jego konto zostanie utworzone przez pracownika Autoryzowanego Punktu Obsługi przy rozpatrywaniu wniosku.
Pruszczańska Karta Dużej Rodziny pozostaje ważna do 30 kwietnia 2021 r. Jeśli mieszkaniec nadal chce korzystać z ulg i zniżek dostępnych dla dużych rodzin z miasta Pruszcz Gdański musi złożyć wniosek o Pakiet Dużej Rodziny. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające Pruszczańską Kartę Mieszkańca, a na niej aktywny Pakiet Mieszkańca.