Pakiet Dużej Rodziny

Informacje


Pakiet Dużej RodzinyPakiet Dużej Rodziny powstał 01.07.2021 r. zastępując tym samym działającą do 30.06.2021 r. Pruszczańską Kartę Dużej Rodziny. Pruszczańska Karta Dużej Rodziny, zachowa ważność jeszcze do 30.04.2022 r., po tym czasie osoby, które będą chciały korzystać ze zniżek i ulg wynikających z posiadania dużej rodziny, będą musiały złożyć wniosek Pakiet Dużej Rodziny w ramach Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.

Pakiet Dużej Rodziny powstał, aby zwiększyć dostęp rodzin wielodzietnych do sportu i rekreacji w instytucjach oraz obiektach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Pakiet adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Pruszcz Gdański, składających się z rodziców lub rodzic, bądź opiekunów prawnych lub opiekuna prawnego, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje (na potwierdzenie tego faktu uczeń przedstawia legitymację szkolną lub studencką), lub
 3. bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.
Zasady przyznawania Pakietu

1. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające aktywny Pakiet Mieszkańca.
2. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny składa zawsze rodzic lub opiekun prawny. Dodatkowo jeśli wniosek jest składany w wersji elektronicznej, rodzic lub opiekun prawny składający wniosek musi być jednocześnie administratorem konta rodzinnego. Wniosek w formie papierowej składa się w Autoryzowanym Punkcie Obsługi. 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku w przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia - legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
3. Pakiet wydawany jest każdorazowo do 30 października.
4. Przy zakładaniu konta dla dziecka do ukończenia 6 roku życia w systemie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca nie jest wymagane dodanie zdjęcia. Powyżej tego wieku dołączenie zdjęcia jest obowiązkowe.

Należy przedstawić oryginały wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.

Po przyznaniu Pakietu jest on przypisany do konta każdego z członków dużej rodziny. Własną kartę w formie plastikowej i/lub elektronicznej otrzymują członkowie rodziny od 7 roku życia.

Pakiet Dużej Rodziny uprawnia do:

Pakiet Dużej Rodziny uprawnia do zniżki w wysokości 50% na zakup biletów wstępu na kryte pływalnie, do saun, na korty do squasha, siłownię i lodowisko przy:

 • Szkole Podstawowej Nr 4 (kryta pływalnia, sauna, korty do squasha i siłownia),
 • Szkole Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim (kryta pływalnia, sauna i lodowisko).

Zniżki wynikają z zarządzenia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański administrowanych przez dyrektorów szkół. Aktualna treść zarządzenia wraz z cennikiem znajduje się w dokumentach do pobrania. Zniżki nie łączą się z innymi ulgami dostępnymi u wyżej wymienionych partnerów.

Zasady odnawiania Pakietu
 • osoby pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia zobowiązane są do okazania raz w roku, przy odnowieniu Pakietu, legitymacji szkolnej lub studenckiej, najpóźniej do 30 października danego roku. Jednocześnie, aby Pakiet był aktywny osoba wnioskująca musi posiadać poprawnie zweryfikowane konto w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca oraz Pakiet Mieszkańca,
 • jeśli osoba ubiegająca się o Pakiet Dużej Rodziny okazała aktualną legitymację szkolną lub studencką przy odnawianiu Pakiety Bezpłatnych Przejazdów, nie jest zobowiązana do ponownego jej okazywania,
 • do kont dzieci powyżej 6 roku życia roku życia należy dodać zdjęcie,
 • osoby przedłużające Pakiet Dużej Rodziny zobowiązane są do wykazania zmian, które zaszły w stosunku do wcześniej przedstawionych informacji i dokumentów.
Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny w wersji papierowej znajdziesz tutaj: www.mieszkamwpruszczu.pl/dokumenty.